Resveratrol en het effect op de bloeddruk

Resveratrol en het effect op de bloeddruk

Er is veel onderzoek gedaan naar de antioxidatieve werking van resveratrol en wat het effect hiervan is op de bloeddruk. Resveratrol heeft een antioxidatieve werking op endotheelcellen, deze cellen vormen samen een laagje aan de binnenkant van bloedvaten (1). Het hebben van gezonde endotheelcellen is belangrijk voor regulatie van de bloeddruk (2). De antioxidatieve werking van resveratrol is te danken aan SIRT1 activatie, die op zijn beurt zorgt voor regulatie van eNOS (3) en onderdrukking van NADPH oxidase in endotheelcellen (4). Dit effect maakt resveratrol een interessant middel om de bloeddruk te reguleren.

Wat is de bloeddruk?

De bloeddruk is de druk die wordt uitgeoefend op de bloedvaten, doordat hier bloed onder een bepaalde druk doorheen stroomt. Deze druk wordt weergegeven met een bovendruk (systolische druk) en een onderdruk (diastolische druk). Hierbij staat de bovendruk voor de hoogst gemeten spanning op de bloedvaten, op het moment dat het hart hier bloed in pompt. Daartegenover staat dat de onderdruk de mate van spanning weergeeft op het moment dat de bloeddruk het laagst is, doordat het hart zich ontspant.

Wanneer is de bloeddruk te hoog?

Men spreekt van een hoge bloeddruk, of hypertensie, bij een bovendruk van 140 mmHg of hoger en/ of een onderdruk van 90 mmHg of hoger (8). Het hebben van een hoge bloeddruk verhoogt de kans op hart- en vaatziekten (9). Tussen 2015 en 2016 had gemiddeld 29,0% van de Amerikaanse bevolking een te hoge bloeddruk (10). In 2008 lag het aantal mensen met een te hoge bloeddruk wereldwijd boven de 1 miljard mensen, met jaarlijks zo’n 8 miljoen vroegtijdige sterfgevallen ten gevolge hiervan (11). In datzelfde jaar werd de wereldwijde prevalentie (voorkomen) onder volwassenen vanaf 25 jaar ingeschat op maar liefst 40%. Hiermee komt het hebben van een hoge bloeddruk erg vaak voor, wat het nuttig maakt om onderzoek te doen naar methoden om de bloeddruk te reguleren.

Wat zijn risicofactoren voor een hoge bloeddruk?

Er zijn allerlei factoren die van invloed zijn op de bloeddruk, waaronder; genetische factoren, leeftijd en dieet. Het hebben van een te hoge bloeddruk verhoogt de kans op hart- en vaatziekten. Opmerkelijk is dat een hoge bloeddruk de meest voorkomende onderliggende kwaal was bij corona patiënten op de Intensive Care (IC) in Wuhan, met op de tweede plaats diabetes mellitus (5). Hiermee wordt geïmpliceerd dat het hebben van een hoge bloeddruk ook het risico op symptomen bij overige ziekten vergroot.

Omgevingsfactoren

Onder 60 plussers ligt het percentage met een hoge bloeddruk op 63,1%. Hiernaast speelt voeding een belangrijke factor bij het ontwikkelen van een te hoge bloeddruk. Hypertensie komt gemiddeld twee keer zo vaak voor bij mensen met diabetes type II, dan bij mensen zonder diabetes (12). Bij diabetes type II reageert het lichaam niet meer zo goed op insuline, de kans op het ontwikkelen van diabetes type II wordt vergroot door een slecht dieet. 

Zo kan het eten van teveel suiker leiden tot onderdrukking van AMPK (13). AMPK is een eiwit, dat een belangrijke rol speelt in cellulaire energie homeostase. AMPK doet dit door regulatie van NAD+ biosynthese en SIRT1 activiteit (14). Niet alleen suikers kunnen een negatief effect hebben op de bloeddruk, ook van zout is bekend dat de bloeddruk over het algemeen hoger is bij een hogere inname (15). Resveratrol is in staat zowel SIRT1 als AMPK activiteit te stimuleren, wat het mogelijk een geschikt middel maakt om de bloeddruk te reguleren (16).

Wat is het voordeel van resveratrol ten opzichte van huidige behandelmethoden?

In zo’n 30% van de gevallen zijn huidige behandelmethoden- vaak een combinatie van meerdere medicijnen- van een te hoge bloeddruk niet effectief (6). Daarnaast is het zo dat medicatie die wordt voorgeschreven vaak gepaard gaat met ongewenste bijwerkingen (17). Resveratrol wordt over het algemeen erg goed getolereerd en is mogelijk veiliger dan voorgeschreven medicatie (7). Dit maakt resveratrol in theorie een interessant middel voor regulatie van de bloeddruk, maar hoe reflecteert dit zich onderzoeksresultaten? Data uit klinische onderzoeken wijst erop dat resveratrol de bloeddruk kan reguleren. Zo werd recentelijk een meta-analytisch onderzoek gepubliceerd waarbij data van 17 klinische onderzoeken is geanalyseerd (7). De data wees op een positief effect van resveratrol op de bloeddruk bij doseringen vanaf zo’n 300 mg, met een sterker effect bij diabetici.

Is data uit een meta-analytisch onderzoek niet overtuigend genoeg? In dit artikel gaan we eerst in op de bloeddruk en factoren die hierop van invloed zijn. Vervolgens bespreken we enkele onderzoeken, die de effecten van resveratrol op de bloeddruk hebben bestudeerd middels een goed opgezet experiment.

Kan resveratrol hoge bloeddruk voorkomen of normaliseren?

Om te onderzoeken of resveratrol ook daadwerkelijk een hoge bloeddruk kan voorkomen, is veel onderzoek gedaan naar het effect van resveratrol op ratten. Dieronderzoek naar resveratrol is relevant omdat het DNA van mensen sterk overeenkomt met dat van bijvoorbeeld muizen en ratten. De resultaten zijn niet direct te generaliseren naar mensen, maar leren ons wel over de werking van resveratrol in mensen.

Kan resveratrol hoge bloeddruk voorkomen bij genetische aanleg?

Voor één zo’n dieronderzoek werden genetisch geselecteerde ratten gebruikt met een aanleg om hoge bloeddruk te ontwikkelen (18). 

Onderzoeksopzet

Voor het onderzoek werden ratten 10 weken na hun geboorte- nog voordat de hoge bloeddruk zich kon ontwikkelen- opgesplitst in twee groepen. Hierbij werd gedurende vijf weken bij de ene groep resveratrol aan het voer toegevoegd, waar de controlegroep geen resveratrol toegediend kreeg.

Onderzoeksresultaten

Resveratrol bleek effectief in het voorkomen van een verhoging van de bloeddruk bij genetische aanleg, dit gold voor zowel de bovendruk als onderdruk. In afbeelding 1 is het verschil in hoge bloeddruk te zien voor beide groepen. Hieruit is af te lezen dat resveratrol effectief bleek in het voorkomen van ontwikkeling van verhoogde bloeddruk, wanneer hier aanleg voor is

bloeddruk reguleren hypertensie
Afbeelding 1. De hoogte van de bloeddruk weergegeven voor ratten in de controlegroep (Control-SHR) en de experimentele groep (RESV-SHR). “RESV Removed” geeft het moment weer, waarop ratten na 5 weken geen resveratrol meer toegediend kregen. * Geeft significante verschillen weer. Aangehaald in Dolinsky et al. 2013.

De onderzoekers van het experiment trokken de conclusie, dat resveratrol verantwoordelijk is voor het voorkomen van de verhoging in bloeddruk. Om hier meer bewijs voor te vinden, kregen alle ratten nadat zij 5 weken aan één van de 2 condities zijn blootgesteld (wel of géén resveratrol), geen resveratrol meer toegediend. In de grafiek is duidelijk te zien dat de bloeddruk in de experimentele conditie steeg naar hetzelfde niveau als de ratten die geen resveratrol kregen.

Resultaten van het onderzoek ondersteunen de hypothese dat suppletie met resveratrol, een hoge bloeddruk kan voorkomen. Maar worden vergelijkbare resultaten ook in andere onderzoeken gevonden, waar niet specifiek is gekeken naar preventie van hoge bloeddruk bij genetische aanleg?

Kan resveratrol geïnduceerde hoge bloeddruk voorkomen?

Een slecht dieet kan leiden tot verhoging van de bloeddruk. Om te onderzoeken of resveratrol ook geïnduceerde (door voeding of hormonen) hoge bloeddruk kan voorkomen, zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd. In één zo’n onderzoek werd middels een experiment onderzocht of bij gezonde ratten, een hoge bloeddruk kan worden voorkomen. Dit werd gedaan door een verhoging van de bloeddruk te stimuleren (19). 

Onderzoeksopzet

Voor het onderzoek kregen ratten Angiotensine II toegediend, een hormoon met een bloeddrukverhogende werking. Ook werd de rol van AMPK onderzocht, door AMPK activiteit te onderdrukken middels toediening van Compound C. De ratten werden gedurende 2 weken blootgesteld aan één van de volgende condities:

 1. Control: de controlegroep die geen resveratrol.
 2. AngII: de groep die het bloeddrukverhogende middel Angiotensine II kreeg toegediend.
 3. RSV+ AngII: de groep die zowel Angiotensine II als resveratrol toegediend kreeg
 4. RSV+ AngII+ CC: de groep die resveratrol, Angiotensine II en het AMPK onderdrukkende middel Compound C kreeg toegediend.

Na 2 weken werd bij de ratten de bloeddruk gemeten, in figuur 2 staan de resultaten hiervan afgebeeld.

Afbeelding 2. Van links naar rechts staan hier de bovendruk, onderdruk en de gemiddelde bloeddruk afgebeeld. sBP: Bovendruk dBP: Onderdruk, mBP: gemiddelde druk gedurende de cyclus van een hartslag. Aangehaald in Cao et. al 2014.
Onderzoeksresultaten

Het positieve effect van medicatie op de bloeddruk, wordt vooral toegeschreven aan het verlagen van de bovendruk (20, 21). Dit maakt de linker kolom, die de bovendruk weergeeft, het interessantst. In deze kolom is te zien dat ratten die Angiotensine II toegediend kregen- zonder toevoeging van resveratrol-, na 2 weken een veel hogere bloeddruk hadden dan ratten die Angiotensine II én resveratrol toegediend kregen. Daarnaast is te zien dat wanneer AMPK wordt geïnhibeerd door Compound C, dit effect niet wordt bereikt. Deze resultaten bieden ondersteuning voor de hypothese dat resveratrol een geïnduceerde hoge bloeddruk kan voorkomen. Ook wordt met dit onderzoek aangetoond dat AMPK een rol speelt in de bloeddrukverlagende werking van resveratrol. 

Verwante onderzoeken

De resultaten van het onderzoek komen overeen met resultaten die worden gevonden in gerelateerde onderzoeken. Zo werd gevonden dat resveratrol ook door fructose geïnduceerde hoge bloeddruk kan voorkomen (22). Hetzelfde effect werd ook gevonden bij met DOCA zout geïnduceerde hoge bloeddruk (23). Voor dit experiment werden ratten gedurende 12 weken onderverdeeld in 4 groepen; controlegroep, DOCA zout, resveratrol en DOCA zout + resveratrol. De verschillen in bovendruk zijn weergegeven in afbeelding 3.

Afbeelding 3. De hoogte van de bloeddruk weergegeven voor de controlegroep, DOCA zout groep, resveratrol groep en DOCA zout + resveratrol groep. * Geeft significante verschillen weer. Aangehaald in Han et. al 2015.

In de afbeelding is een significant verschil te zien tussen de bloeddruk in de DOCA zout en DOCA zout + resveratrol groep. De resultaten ondersteunen de hypothese die stelt dat resveratrol effectief is in het voorkomen van een geïnduceerde hoge bloeddruk.

Kan resveratrol de bloeddruk normaliseren bij mensen met primaire hypertensie?

Dieronderzoek geeft indicaties voor de werking van resveratrol op het menselijk lichaam, maar geven geen garantie dat de werking in mensen hetzelfde is. Tevens is het makkelijker ethische goedkeuring te krijgen voor beïnvloeden van de bloeddruk van deelnemers, als het voor onderzoek gefokte ratten betreft. Om te onderzoeken of resveratrol bij mensen die al een hoge bloeddruk hebben, de bloeddruk kan normaliseren, werd een experiment uitgevoerd waarbij resveratrol werd toegediend naast reguliere medicatie (24). Hierbij werd gekeken naar het verschil in effectiviteit van behandelingen, om de effectiviteit van resveratrol te bepalen.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek kende 97 deelnemers met primaire hypertensie, ofwel een hoge bloeddruk waarbij geen secundaire aanleiding (zoals leverziekten) is voor de hoge bloeddruk. Deelnemers werden afhankelijk van de bloeddruk hoogte verdeeld in 2 groepen: 

 1. Groep A kent 46 deelnemers, met een bovendruk tussen 140-159 en een onderdruk tussen 90-99 (Hypertensie Stage I)
 2. Groep B kent 51 deelnemers, met een bovendruk tussen 160-179 en een onderdruk tussen 100-109 (Hypertensie Stage II)

Alle deelnemers aan het onderzoek ontvingen reguliere bloeddrukverlagende medicatie (Lisinopril, onder merknaam Dapril). Groep A ontving 10 mg, terwijl Groep B 20 mg ontving. Beide groepen werden vervolgens willekeurig ingedeeld in de controlegroepen A1 en B2 en de experimentele groepen A2 en B2. Groep A2 en B2 ontvingen dagelijks naast reguliere medicatie ook resveratrol. Deelnemers werden vervolgens 2 jaar aan deze condities blootgesteld:

 1. A1: 10 mg Dapril
 2. A2: 10 mg Dapril + 50 mg trans-resveratrol
 3. B1: 20 mg Dapril
 4. B2: 20 mg Dapril + 50 mg trans-resveratrol
Onderzoeksresultaten

Aan het begin van het onderzoek was de gemiddelde bloeddruk van de deelnemers 160,8 hoog, met een gemiddelde onderdruk van 100,3. Dit gemiddelde lag na twee jaar op een bovendruk van 131,62 en een onderdruk van 80,14. Hiermee was de behandelmethode in alle vier de condities effectief. Wel werd er na twee jaar tijd een groter effect gevonden tussen tussen A1 en A2 (p=<0,001), evenals tussen B1 en B2 (p=<0,001). Met de resultaten tonen de onderzoekers aan, dat resveratrol een effectief middel kan zijn bij het reguleren van de bloeddruk. Resveratrol (lage dosering: 50 mg) lijkt een effectieve toevoeging op Lisinopril te zijn en kan misschien gebruikt worden als toevoeging op huidige behandelmethoden, of ter vervanging van additionele medicatie.

Kan resveratrol de bloeddruk normaliseren bij mensen met obesitas?

Bij een onderzoek onder 11 mensen met obesitas, werd het effect van resveratrol op energiemetabolisme onderzocht (25). Eén van de variabelen die hierin mee werd genomen, was de bovendruk. Deelnemers werden willekeurig onderverdeeld in de placebo (controlegroep ) of de resveratrol groep. De deelnemers kregen afhankelijk van de indeling gedurende 30 dagen 150 mg resveratrol (99% trans-resveratrol), of een placebo (niet gespecificeerd).

Onderzoeksopzet

In de resveratrol groep hadden deelnemers aan het begin van het onderzoek een gemiddelde systolische bloeddruk van 132, ten opzichte van 131 in de controlegroep (geen significant verschil: p=,22). Hiermee hadden de deelnemers geen hoge bloeddruk (systolische bloeddruk hoger dan 139).

Onderzoeksresultaten

Na een maand blootgesteld geweest te zijn aan beide condities, verschilde de systolische bloeddruk in de resveratrol groep met 124,7 significant (p=,006) ten opzichte van de gemiddelde systolische bloeddruk van 130,5 in de controlegroep. Data uit het onderzoek toont aan dat resveratrol (150 mg) de bloeddruk kan reguleren bij obese mensen met een normale (geen hoge) bloeddruk.

Conclusie

De zojuist besproken onderzoeken impliceren dat resveratrol de bloeddruk kan reguleren. Kijkende naar klinisch onderzoek verricht bij menselijke deelnemers, lijkt resveratrol in hogere doseringen een positief effect te hebben op de bloeddruk (met een groter effect bij diabetici). Resveratrol lijkt hiermee een goede toevoeging op huidige behandelmethoden voor een hoge bloeddruk, maar het is nog te vroeg om resveratrol te gebruiken als primaire behandeling bij hoge bloeddruk. Er zijn meer klinische onderzoeken nodig, om te concluderen dat suppletie met resveratrol de bloeddruk in het menselijk lichaam kan reguleren.

Discussie

In onderzoeken naar resveratrol worden verschillende doseringen gebruikt, variërend van 50 (24) mg tot 3000 mg (26). In dit laatste onderzoek wordt niet benoemd op hoeveel trans-resveratrol die 3000 mg is gestandaardiseerd. Zo is het erg moeilijk conclusies te trekken over de effectiviteit van een supplement. Hiernaast wordt in veel onderzoeken niet gecontroleerd op biobeschikbaarheid. Tot slot zou het tijdstip van inname van invloed kunnen zijn op het effect van resveratrol, ook deze variabele wordt nauwelijks meegenomen in onderzoek.

Het is belangrijk om meer klinisch onderzoek te doen naar de effecten van resveratrol op het reguleren van de bloeddruk. Omdat het onethisch is om met patiënten met een hoge bloeddruk te experimenteren, zou onderzoek gedaan kunnen worden naar de effecten van resveratrol op de bloeddruk bij een bovendruk tussen de 130 en 139, wanneer nog geen sprake is van hypertensie. Resultaten uit dergelijke onderzoeken bij gezonde mensen, zouden ons meer kunnen leren over de bloeddrukregulerende effecten van resveratrol.

Resveratrol van Elixir Life

Bij de ontwikkeling van onze resveratrol producten hebben we aan alle beperkingen van doorsnee resveratrol producten gedacht. Zo gebruiken we voor onze producten hoge doseringen trans-resveratrol, die overeen komen met doseringen die in klinische onderzoeken worden gebruikt. Tevens is onze resveratrol gestandaardiseerd op 98%, hiermee is het van de hoogste kwaliteit. Onze formules zijn speciaal ontwikkeld om het beste uit resveratrol te halen. Dit doen we door middel van slimme formules, met ingrediënten die feilloos op elkaar aansluiten. 

Bij Elixir Life doen we continu onderzoek naar resveratrol, om onze formules te verfijnen tot perfectie. Het resultaat zijn twee ongeëvenaarde resveratrol supplementen die de beloftes van resveratrol waar maken. ResveraShield is een uitstekend resveratrol supplement ter ondersteuning van de algehele gezondheid. Strong Heart is ons paradepaardje, speciaal ontwikkeld om het cardiovasculaire systeem een boost te geven.

 • Strong Heart v2: synergistische boost voor mitochondriën

  69,99
  In winkelmand

  Strong Heart v2: synergistische boost voor mitochondriën

  69,99

  Op voorraad

  4 beoordelingen voor Strong Heart v2: synergistische boost voor mitochondriën

  1. Fred (geverifieerde eigenaar)

   Ik gebruik dit middel om fit te blijven. Gemiddeld sta ik twee keer per week op de crosstrainer en vind ik het moeilijk dit op hetzelfde niveau te blijven doen, naarmate ik ouder word. Ik gebruik dit voedingssupplement nu al een tijdje en houd het sinds dien langer vol op de crosstrainer. Na een jaar lang op een plateau te hebben gezeten, is het me gelukt om mijn huidige PR te verbreken. Om die reden ben ik overtuigd dat dit middel een positieve impact heeft op cardiovasculaire functies.

  2. Sophie H.

   I feel very good, very energized and my skin looks much better !
   I would recommend this product.

   • W.S.A.M. van der Linden, MSc

    Thank you for your review! Funny to see how Strong Heart is used for different purposes

  3. Frans van Winden

   Doe al jaren aan wedstrijdsport, ben nu 48 jaar en gebruik dit voedingssupplement nu enkele weken. Vind het resultaat verbluffend, trap 50 watt meer bij m’n omslagpunt en heb een nieuw PR VO2 Max.

   • W.S.A.M. van der Linden, MSc

    Dit zijn de reacties waar we het voor doen! Bedankt voor uw recensie en leuk dat u de behaalde resultaten met ons heeft gedeeld. Groet, Wouter

  4. Ingrid (geverifieerde eigenaar)

   Na dit produkt enige tijd gebruikt te hebben merk ik dat ik meer spierkracht heb gekregen. Dit uit zich onder andere tijdens het fietsen, dit gaat makkelijker en ik houd het veel langer vol. (62 jaar)

  Een beoordeling toevoegen

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 • ResveraShield: resveratrol immuunsysteem ondersteuning

  49,99
  In winkelmand

  ResveraShield: resveratrol immuunsysteem ondersteuning

  49,99

  Op voorraad

  Beoordelingen

  Er zijn nog geen beoordelingen.

  Wees de eerste om “ResveraShield: resveratrol immuunsysteem ondersteuning” te beoordelen

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 • bright mind curcumine

  Bright Mind: synergistische curcumine formule

  29,99
  In winkelmand
  bright mind curcumine

  Bright Mind: synergistische curcumine formule

  29,99

  Op voorraad

  2 beoordelingen voor Bright Mind: synergistische curcumine formule

  1. Steven Bosch (geverifieerde eigenaar)

   Dit product tegen gekomen tijdens een zoektocht naar verbetering van de gezondheid van mijn brein. Met Wouter contact gehad over wat de voordelen zijn van dit product tegenover enkele andere producten. In mijn ogen is dit een hoogwaardig product wat levert wat er in de beschrijving wordt omschreven. Resultaten van dagelijkse inname waren voor mij dat ik mij metaal en fysiek fit door voelde. Bijkomend voordeel was dat het voelde alsof ik beter tegen katers kon.

  2. Ingrid (geverifieerde eigenaar)

   De voornaamste reden voor mij om Bright Mind te kopen is om mijn gewrichten te beschermen. Na een aantal dagen werd pijn die ik normaal gesproken ervaar van het vele lopen, aanzienlijk minder. Zelfs een stedentrip met mijn dochter die nogal van wandelen houdt, ging me goed af.

  Een beoordeling toevoegen

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Literatuurlijst

 

 

 1. Kao, C. L., Chen, L. K., Chang, Y. L., Yung, M. C., Hsu, C. C., Chen, Y. C., … & Hwang, S. J. (2010). Resveratrol protects human endothelium from H2O2-induced oxidative stress and senescence via SirT1 activation. Journal of atherosclerosis and thrombosis, 17(9), 970-979.
 2. Bautista, L. E. (2003). Inflammation, endothelial dysfunction, and the risk of high blood pressure: epidemiologic and biological evidence. Journal of human hypertension, 17(4), 223-230.
 3. Arunachalam, G., Yao, H., Sundar, I. K., Caito, S., & Rahman, I. (2010). SIRT1 regulates oxidant-and cigarette smoke-induced eNOS acetylation in endothelial cells: role of resveratrol. Biochemical and biophysical research communications, 393(1), 66-72.
 4. Zarzuelo, M. J., López-Sepúlveda, R., Sánchez, M., Romero, M., Gómez-Guzmán, M., Ungvary, Z., … & Duarte, J. (2013). SIRT1 inhibits NADPH oxidase activation and protects endothelial function in the rat aorta: implications for vascular aging. Biochemical pharmacology, 85(9), 1288-1296.
 5. Zhang, J. J., Dong, X., Cao, Y. Y., Yuan, Y. D., Yang, Y. B., Yan, Y. Q., … & Gao, Y. D. (2020). Clinical characteristics of 140 patients infected with SARS‐CoV‐2 in Wuhan, China. Allergy.
 6. Calhoun, D. A., Jones, D., Textor, S., Goff, D. C., Murphy, T. P., Toto, R. D., … & Ferdinand, K. (2008). Resistant hypertension: diagnosis, evaluation, and treatment: a scientific statement from the American Heart Association Professional Education Committee of the Council for High Blood Pressure Research. Hypertension, 51(6), 1403-1419.
 7. Fogacci, F., Tocci, G., Presta, V., Fratter, A., Borghi, C., & Cicero, A. F. (2019). Effect of resveratrol on blood pressure: A systematic review and meta-analysis of randomized, controlled, clinical trials. Critical reviews in food science and nutrition, 59(10), 1605-1618.
 8. American Heart Association. (2017). What Is High Blood Pressure?. South Carolina State Documents Depository.
 9. Bromfield, S., & Muntner, P. (2013). High blood pressure: the leading global burden of disease risk factor and the need for worldwide prevention programs. Current hypertension reports, 15(3), 134-136.
 10. Fryar, C. D., Ostchega, Y., Hales, C. M., Zhang, G., & Kruszon-Moran, D. (2017). Hypertension prevalence and control among adults: United States, 2015-2016.
 11. Alwan, A. (2011). Global status report on noncommunicable diseases 2010. World Health Organization.
 12. Aller, E. E., Abete, I., Astrup, A., Martinez, J. A., & Baak, M. A. V. (2011). Starches, sugars and obesity. Nutrients, 3(3), 341-369.
 13. Cantó, C., Gerhart-Hines, Z., Feige, J. N., Lagouge, M., Noriega, L., Milne, J. C., … & Auwerx, J. (2009). AMPK regulates energy expenditure by modulating NAD+ metabolism and SIRT1 activity. Nature, 458(7241), 1056-1060.
 14. Gu, X. S., Wang, Z. B., Ye, Z., Lei, J. P., Li, L., Su, D. F., & Zheng, X. (2014). Resveratrol, an activator of SIRT1, upregulates AMPK and improves cardiac function in heart failure. Genet Mol Res, 13(1), 323-35.
 15. Petrie, J. R., Guzik, T. J., & Touyz, R. M. (2018). Diabetes, hypertension, and cardiovascular disease: clinical insights and vascular mechanisms. Canadian Journal of Cardiology, 34(5), 575-584.
 16. Price, N. L., Gomes, A. P., Ling, A. J., Duarte, F. V., Martin-Montalvo, A., North, B. J., … & Hubbard, B. P. (2012). SIRT1 is required for AMPK activation and the beneficial effects of resveratrol on mitochondrial function. Cell metabolism, 15(5), 675-690.
 17. Wolf-Maier, K., Cooper, R. S., Kramer, H., Banegas, J. R., Giampaoli, S., Joffres, M. R., … & Thamm, M. (2004). Hypertension treatment and control in five European countries, Canada, and the United States. Hypertension, 43(1), 10-17.
 18. Cao, X., Luo, T., Luo, X., & Tang, Z. (2014). Resveratrol prevents AngII-induced hypertension via AMPK activation and RhoA/ROCK suppression in mice. Hypertension Research, 37(9), 803-810.
 19. Dolinsky, V. W., Chakrabarti, S., Pereira, T. J., Oka, T., Levasseur, J., Beker, D., … & Davidge, S. T. (2013). Resveratrol prevents hypertension and cardiac hypertrophy in hypertensive rats and mice. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1832(10), 1723-1733.
 20. Wang, J. G., Staessen, J. A., Franklin, S. S., Fagard, R., & Gueyffier, F. (2005). Systolic and diastolic blood pressure lowering as determinants of cardiovascular outcome. Hypertension, 45(5), 907-913.
 21. Zordoky, B.N.; Robertson, I.M.; Dyck, J.R. Preclinical and clinical evidence for the role of resveratrol in the treatment of cardiovascular diseases. Biochim. Biophys. Acta 2015, 1852, 1155–1177. [
 22. Cheng, P. W., Lee, H. C., Lu, P. J., Chen, H. H., Lai, C. C., Sun, G. C., … & Tseng, C. J. (2016). Resveratrol inhibition of Rac1-derived reactive oxygen species by AMPK decreases blood pressure in a fructose-induced rat model of hypertension. Scientific reports, 6, 25342.
 23. Han, S., Uludag, M. O., Usanmaz, S. E., Ayaloglu-Butun, F., Akcali, K. C., & Demirel-Yilmaz, E. (2015). Resveratrol affects histone 3 lysine 27 methylation of vessels and blood biomarkers in DOCA salt-induced hypertension. Molecular biology reports, 42(1), 35-42.
 24. Theodotou, M., Fokianos, K., Mouzouridou, A., Konstantinou, C., Aristotelous, A., Prodromou, D., & Chrysikou, A. (2017). The effect of resveratrol on hypertension: A clinical trial. Experimental and therapeutic medicine, 13(1), 295-301.
 25. Timmers, S., Konings, E., Bilet, L., Houtkooper, R. H., van de Weijer, T., Goossens, G. H., … & Moonen-Kornips, E. (2011). Calorie restriction-like effects of 30 days of resveratrol supplementation on energy metabolism and metabolic profile in obese humans. Cell metabolism, 14(5), 612-622.
 26. Chachay, V. S., Macdonald, G. A., Martin, J. H., Whitehead, J. P., O’Moore–Sullivan, T. M., Lee, P., … & Coombes, J. S. (2014). Resveratrol does not benefit patients with nonalcoholic fatty liver disease. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 12(12), 2092-2103.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *